Privacyverklaring

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door SUPERSTERK* Agency, hier verder SUPERSTERK* genoemd. Door gebruik te maken van deze website accepteer je de inhoud van onderstaande voorwaarden.

1. Auteursrechten
Alle inhoud op deze website, zoals teksten, grafische afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, digitale downloads, gegevenscompilaties en software zijn eigendom van SUPERSTERK* of zijn leveranciers van inhoud en wordt beschermd door auteursrecht wetten. ​

SUPERSTERK* staat gebruikers toe materialen van deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden. Deze toestemming houdt geen overdracht van rechten op de materialen in.

Bovendien wordt deze toestemming verleend met de volgende beperkingen:

Vermelding van auteursrecht en andere beschermde rechten moet behouden blijven.
Wijzigingen aan de materialen zijn niet toegestaan. Geen enkel materiaal mag op welke manier dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, uitgezonden, overgedragen of verzonden.

2. Handelsmerken
Handelsmerken en logo’s op deze website zijn eigendom van SUPERSTERK*. De gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie of toestemming om handelsmerken en/of logo’s te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van SUPERSTERK*.

3. Toepasselijk recht en locatie
SUPERSTERK* garandeert niet dat de materialen op deze website of de hierin beschreven producten toepasbaar of beschikbaar zijn in alle landen. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen in verband met deze voorwaarden en met het gebruik van deze website zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Hasselt, België.

4. Privacybeleid
SUPERSTERK* respecteert de integriteit van elke persoon die de website van SUPERSTERK* bezoekt. Het privacybeleid schetst hoe en waarom SUPERSTERK* informatie kan verzamelen en de verzamelde informatie kan gebruiken.

4.1 Persoonsgegevens

SUPERSTERK* verzamelt geen identificeerbare persoonlijke gegevens (d.w.z. gebruikersnaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) via deze website, tenzij de gebruiker dergelijke gegevens persoonlijk aan SUPERSTERK* heeft verstrekt en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van dergelijke gegevens. gegevens. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn/haar persoonsgegevens geregistreerd worden, dient de gebruiker ervan af te zien deze informatie aan SUPERSTERK* te verstrekken.

Persoonsgegevens die door SUPERSTERK* worden verzameld, kunnen onder meer de volgende soorten persoonsgegevens en de wijzigingen daarvan omvatten en zijn altijd afzonderlijk gebaseerd op de aard van de relatie en samenwerking tussen SUPERSTERK* en de betrokkene:

Voornaam, achternaam, titel, functie en/of andere werkgerelateerde informatie, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, leeftijd, geslacht, bedrijfsnaam vertegenwoordigd door de geregistreerde persoon.

4.2 Doel en rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Als de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens aan SUPERSTERK* verstrekt, kan SUPERSTERK* deze gegevens opslaan en vervolgens verwerken om de specifieke behoeften van de gebruiker te begrijpen en zo de producten en diensten van SUPERSTERK* te verbeteren. SUPERSTERK* of een derde partij kan de informatie gebruiken om contact op te nemen met de gebruiker en/of niet-identificeerbare persoonsgegevens van bezoekers aan de website van SUPERSTERK* aan derden verstrekken. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van SUPERSTERK* of de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wij sturen jou alleen e-mails als je ons hierom hebt verzocht. Of wanneer je bijvoorbeeld (online) een SUPERSTERK* lead- of contactformulier (Facebook, Instagram, Google, SUPERSTERK* website, …) hebt ingevuld met jouw contactgegevens en die vrijwillig en met instemming aan ons hebt overgemaakt.

4.3 Overige gegevens

SUPERSTERK* verzamelt automatisch informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is, b.v. het browsertype en het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de domeinnaam/bezoekerskanaal waarvan de gebruiker afkomstig was toen de gebruiker de website van SUPERSTERK* bezocht.

4.4 Cookies

SUPERSTERK* gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. SUPERSTERK* slaat geen gevoelige persoonlijke informatie op.

Als je geen cookies wilt die informatie verzamelen over het gebruik van onze website op uw computer, kan je ze in jouw browser deselecteren, maar dit kan in sommige omstandigheden jouw ervaring en gebruik van deze website beïnvloeden.

4.5 Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig bewaard, rekening houdend met de zakelijke behoeften van SUPERSTERK* en in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetgeving.

4.6 Principes van bescherming van persoonsgegevens

SUPERSTERK* garandeert de veiligheid van verzamelde gegevens door het gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

4.7 Uw rechten op persoonsgegevens

Je hebt het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens in het register op te vragen. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend op het in dit privacybeleid vermelde e-mailadres.

Je hebt uiteraard ook het recht om SUPERSTERK* te verbieden jouw persoonlijke gegevens te gebruiken als er geen wettelijke basis is voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht SUPERSTERK* te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken. Daarnaast kan je het recht uitoefenen om SUPERSTERK* te verzoeken om onjuiste informatie te corrigeren en om SUPERSTERK* te verzoeken om informatie over jou te wissen. Verzoeken voor de bovenstaande items moeten worden ingediend via het e-mail adres hier beneden vermeld.

Om een van jouw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar hello(@)supersterk.be

4.8 Wijzigingen in het privacybeleid

SUPERSTERK* heeft het recht om indien opportuun dit privacybeleid en haar beleid om de persoonsgegevens te verwerken volgens de toepasselijke wetgeving te wijzigen.

5. Vrijstelling van aansprakelijkheid
Alle beschikbare inhoud op deze website, inclusief informatie, materialen, functies en software, wordt beschikbaar gesteld zoals deze wordt gevonden, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik, de toepasbaarheid of geschiktheid voor specifieke doeleinden.

SUPERSTERK* garandeert niet dat de informatie op deze website juist of volledig is. SUPERSTERK* kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de informatie of diensten die beschikbaar zijn op deze website, evenals in de hierin beschreven producten, zonder dat SUPERSTERK* enige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker. SUPERSTERK* is in geen geval aansprakelijk voor verliezen die kunnen worden toegeschreven aan het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van deze website, met inbegrip van storingen, fouten of weglatingen in de informatie of de diensten die beschikbaar zijn op de website. Evenmin kan SUPERSTERK* aansprakelijk worden gesteld voor virusaanvallen veroorzaakt door het gebruik van de website

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle verliezen, direct of indirect, inclusief gederfde inkomsten, operationele verliezen, verlies van gegevens, programma’s of andere gegevens op het gegevensverwerkingssysteem van de gebruiker. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook al is SUPERSTERK* uitdrukkelijk op de mogelijkheid van schadevergoeding gewezen.

SUPERSTERK* aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor websites van anderen dan SUPERSTERK*, waartoe de gebruiker toegang heeft vanaf deze website. Het gebruik van dergelijke websites is dan ook uitsluitend voor eigen risico van de gebruiker.

SUPERSTERK* is niet verantwoordelijk voor het gebruik door de gebruiker van de inhoud van deze website, ook niet met betrekking tot het schenden van rechten van derden door het gebruik van deze website of de inhoud ervan.